Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla uczniów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana w Chabówce,  34-720 Chabówka 232
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2014 roku, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy ,
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- UODO,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
Klauzula informacyjna dla pracowników
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana w Chabówce,  34-720 Chabówka 232
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: ,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat,
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana w Chabówce,  34-720 Chabówka 232, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Klauzula informacyjna dla osób odbywających praktyki zawodowe
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana w Chabówce,  34-720 Chabówka 232, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej:
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praktyki zawodowej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana w Chabówce,  34-720 Chabówka 232
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: ,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
MONITORING

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana w Chabówce,  34-720 Chabówka 232,
2) monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
3) podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni,
5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,
6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Klauzula informacyjna dla rodziców /opiekunów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana w Chabówce,  34-720 Chabówka 232,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania wizerunku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2014 roku, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.